ALLMÄNNA VILLKOR OCH REGLER STUDENTFLAK 2014

§1 Ordningsbestämmelser och regler på studentflak

 • Beställaren ansvar för att samtliga ombordvarande känner till ordningsbestämmelserna.
 • Beställaren ansvarar för att ”ordning” råder ombord på studentflaket. Om ordning och säkerhet inte efterföljs har chauffören utan undantag rätt att avbryta den pågående färden. Studentevent ersätter inte avbruten färd p.g.a. olämpligt beteende eller överträdelse av ordningsbestämmelserna. Med icke ordningsamt beteende menas handlingar som kan orsaka skada på person eller egendom på eller utanför studentflaket och sådant som kan väcka anstöt hos allmänheten. Det är bla. därför ytterst förbjudet att kasta vattenballonger, burkar, flaskor eller några föremål från studentflaket.
 • Lägsta ålder för att vistas på studentflak är 16 år fyllda.
 • Studentevent tar avstånd från eventuell förtäring av alkohol och ev. konsekvenser detta kan medföra och påverka genomförandet.
 • INGA GLASFLASKOR är tillåtna på våra studentflak med anledning till personskador. Pga. miljö- och återvinningsskäl är all KARTONG förbjudet. Före färd (samt vid påfyllning?!) skall eventuella burkar med dryck placeras i plastsäckar el liknande.
 • Vid eventuell skadegörelse och yrkande på ersättning från Studentevent eller tredje part, är det beställaren och de medverkande som är ytterst ansvariga för ekonomisk ersättning.
 • Det är förbjudet att klättra, hänga på remmar eller skyddsräcken som flaket är utrustat med, samt hoppa av eller på studenflaket under färd. Avstigning är endast tillåten då lastbilen står stilla och chauffören gett klartecken att avstigning kan ske.
 • Värdesaker skall ej tas med på flaket. Chauffören har inte möjlighet att förvara något i förarhytten.
 • Övriga säkerhetsbestämmelser som Studentevent kommer att vidhålla under genomförandet finns på Transportstyrelsens hemsida samt vid anmodan av polis på plats.

§2 Musikanläggning

 • Studentevent erbjuder tillsammans med sina partners en tilläggstjänst vid beställning av studenttransport - komplett musikutrustning med elverk som levereras färdigmonterad på studentflaket. En beställning avser således två olika tjänster - studentflak och musikanläggning. Allmänna villkor för uthyrning av denna tilläggstjänst finns på: http://www.studentevent.se/villkor. Beställaren godkänner dessa villkor då parterna ingår detta avtal.
 • Vid leverans av eventuell beställd musikanläggning skall beställaren kontrollera att utrustningen fungerar korrekt och signera mottagandet på den då medföljande blanketten.
 • Musikanläggningen levereras med sladd för inkoppling av Mp3-spelare om inga andra tillval skett.
 • Beställaren ansvarar för musikutrustningen under hela hyrestiden och står fullt för ersättning eller reparation om utrustningen skadas. Nyvärdet på anläggningarna varierar mellan dom mindre paketen på Sidan 1 av 2 ca 15 000 kr till ca 350 000 kr för de allra största.
 • Beställaren får ha flaket två timmar extra om beställningen görs utan musikanläggning.

§3 Genomförande & Leverans

 • Studentflaket hyrs ut till beställaren i totalt fem timmar (+två timmar med egen musikanläggning) och anländer till skolan cirka två timmar innan utspring.
 • I tjänsten ”studentflak” ingår chaufför, fordonets drivmedel samt all städning av flaket.
 • Flaket kommer att levereras utifrån de tider och platser som beställaren anger i ett ”leveransformulär”.
 • Formuläret skall fyllas i online senast den 30 mars 2014 eller inom 5 arbetsdagar vid bokningar efter 30e mars. Leveransformuläret är tillgängligt mellan 1 mars – 30 mars. Inloggningsuppgifter mailas till beställaren sista februari. Leveransformuläret finns på: http://www.studentevent.se/leveransform
 • Vid försenad inlämning av leveransformulär kommer en kontrollavgift om 500 kr debiteras beställaren. Ändringar av leveransformuläret kan ske skriftligen och fram till senast 15 april.
 • Om leveransformuläret är felaktigt ifyllt eller ej är Studentevent tillhanda inom angivna datum kan Studentevent ej garantera att leveransen av ordern är korrekt.

§4 Flakvärd

 • Enligt bestämmelser från Transportstyrelsen & Polisen skall kontakt finnas mellan chaufför och de ombordvarande på studentflaket. Därför skall en flakvärd som själv inte är med och firar finnas med på studentflaket under hela färden. Flakvärdens uppgift är att vid behov kunna ta kontakt med chauffören, hjälpa till vid på- och avstigning samt finnas till hands om något oväntat skulle inträffa. Flakvärden skall vara minst 25 år fyllda och kunna uppvisa legitimation för chauffören.
 • Beställaren skall själv tillsätta en flakvärd, vars namn och nummer skall anges i leveransformuläret.
 • Vid önskemål kan Studentevent tillhandahålla en flakvärd (4h) mot en kostnad på 1100 kr inkl moms. Beställning av flakvärden sker i leveransformuläret och en separat faktura skickas till beställaren.
 • Studentevent kan tillhandahålla flakbiljetter i samma antal som flaket är lämpat för. Dessa skall delas ut till deltagarna på förhand och samlas in av flakvärden eller av chauffören vid påstigning.

§5 Utsmyckning och dekoration

 • Beställaren får efter eget tycke och på egen bekostnad dekorera lastbilen med ballonger, skyltar, björkris etc. Dock utan ingrepp som kan skada lastbil eller eventuell monterad utrustning. Detta skall ske i samband med lastbilens ankomst till upphämtningsplats och inom ramen för den tid som beställaren har möjlighet att specificera i ”leveransformuläret”.
 • Studentevent förbehåller sig rätten att montera egen banderoll på lastbilens front som INTE får övertäckas eller nedmonteras under hyrestiden.
 • Den dekoration som beställaren önskar spara skall nedmonteras direkt efter avslutad färd i samband med avstigning.

§6 Garanti, leverans och ersättningsanspråk

 • Samtliga fordon följer transportstyrelsens och polisens riktlinjer för studentransporter.
 • Hyrd musikanläggning kontrolleras alltid innan avfärd. Skulle något fel uppstå på musikanläggningen skall beställaren kontakta våra jourbilar. Nummer till dessa finns på chaufförens körsedel.
 • Vid eventuell lagändring som medför att färd med studentflak blir olagligt eller i praktiken ogenomförbart, återbetalas hela den summa, samt handpenning som Studentevent mottagit, exklusive en administrativ avgift på 1 900 kr.
 • Studentevent kan ej göras ekonomiskt ersättningsskyldig för själva studenttransporten pga. driftstopp av musikanläggning, trafikstörningar, eller andra yttre omständigheter som påverkar transporten som Studentevent ej kunnat råda över.
 • Studentevent svarar ej för skada som på grund av hyresförhållandet drabbat tredje part.
 • Vid felaktig leverans, ej fungerande/skadad utrustning har den drabbade parten möjlighet att kräva ersättning. Ett yrkande på ersättning skall meddelas motparten samma dag som tillbudet skett skriftligt via e-post samt via telefonkontakt om möjligt.