Villkor och regler vid uthyrning av musikanläggning

Nedan följer villkor och regler sammansatta av Studentevent tillsammans med våra underleverantörer av musikanläggning på studentflak.

Studentevent erbjuder tilläggstjänsten musikanläggning monterad på ett studentflak. Vår samarbetspartner, nedan kallad leverantör äger utrustningen och står för montering av denna. Då beställaren önskat hyra musikanläggning och ingått avtal med Studentevent godkänner denne nedanstående hyresvillkor.

 1. Hyresavtalet är slutet mellan leverantören och beställaren av utrustningen enligt detta avtal, nedan kallad hyresmannen. Hyresmannen undertecknar även hyresavtalet när varan överlämnas.

 2. Hyresutrustningen har inget försäkringsskydd. Hyresmannen står för försäkringen från det att hyresvaran har överlämnats till det att hyresvaran har återlämnats till leverantören.

 3. Hyresutrustningen monteras av leverantören på studentflaket tillsammans med passande elaggregat. Leverantören ansvarar ej för skador eller fel förorsakade av felaktigt av hyresmannen gjord installation eller anslutning till såväl nätspänning som till annan utrustning som ej hyrts ut eller godkänts av leverantören.

 4. Utrustningen tillhör leverantören. Hyresmannen får därför inte låna ut, pantsätta, hyra ut, överlåta, nedmontera eller medföra utrustningen utomlands utan leverantörens godkännande.

 5. Leverantören svarar för att utrustningen är funktionsduglig under hyrestiden dock med undantag för de situationer som nämnts under punkt 3 ovan och punkt 8 nedan. Uppstår fel på utrustningen skall detta omedelbart anmälas till leverantören. Leverantören ska därvid antingen skyndsamt reparera utrustningen eller ersätta den med annan av likvärdig typ och modell, leverantören för tillfället har tillgänglig. För sådan utrustning gäller vad som stadgas i avtal gällande uthyrning. OM hyresmannen ej erhåller fungerande utrustning inom den tid som motsvarar 20% av den avtalade hyrtiden (i hela timmar räknat = 24 timmar) efter det att leverantören mottagit felanmälan, är hyresmannen under förutsättning att han ej i övrigt åsidosatt vad i detta avtal överenskommits berättigad till nedsättning av hyran med det belopp, som belöper på tiden från utgången av nyss nämnda tidsfrist och till det utrustningen är i funktion eller utbytes mot annan utrustning. Vid beräkning av sådan hyresnedsättning skall hyran anses belöpa per dygn.

 6. Leverantören ersätter ej misslyckat eller inställt arrangemang, som orsakats av materialfel på utrustningen eller omständigheter som leverantören ej råder över. Leverantören ansvarar inte för slitage eller skador på annan utrustning som används i utrustningen eller används tillsammans med utrustningen.

 7. Leverantören är berättigat att få tillträde till utrustningen för service, inspektion, utbyte eller återtagande av utrustningen.

 8. Hyresmannen ansvarar för att utrustningen ej utsätts för skada samt för att utrustningen inte ansluts till annan strömkälla än den som är monterad av leverantören. Hyresmannen äger ej, även om han är tekniskt kunnig, rätt att göra ingrepp i utrustningen eller låta annan än av leverantörens utsedd person utföra reparationer av utrustningen. Har till följd av åtgärd från hyresmannens sida fel uppstått på utrustningen, är leverantören ej skyldigt att i utbyta ställa annan felfri utrustning eller reparera utrustningen utan att hyresmannen erlägger ersättning härför. Hyresmannen är ersättningsskyldig för förlust av utrustningen, eller för skada på utrustningen som utöver normal förslitning uppstått under hyrestiden. Utrustningen skall kontrolleras vid utlämnandet och återlämnandet av hyresmannen och en representant för leverantören.

 9. 
 10. Leverantören har rätt att omedelbart häva avtalet och återtaga utrustningen därest hyresmannen: A) I strid med punkt 7 ovan vägrar tillträde till utrustningen. B) Vanvårdar, lånar ut, pantsätter, hyr ut eller överlåter utrustningen. C) I övrigt i väsentlig mån åsidosätter vad i detta avtal överenskommits.

 11. Då avtalet upphört bortfaller hyresmannens skyldighet att betala hyra när leverantören beretts tillfälle att återtaga utrustningen eller hyresmannen återlämnat utrustningen till leverantören enligt vad i detta avtal överenskommits. Därest hyresmannen dröjer med återlämnandet av utrustningen eller ej bereder leverantören tillfälle att återtaga utrustningen efter avtalad hyrestids slut, är hyresmannen skyldig att till leverantören betala för varje påbörjat dygn som belöper utöver den avtalade hyrestiden, ett belopp motsvarande det hyrpris som gäller vid hyra av utrustningen första dygnet. Beträffande utrustning eller delar av utrustning som liksom tillbehör med nyanskaffningsvärde på upp till 300:- exkl. gällande mervärdesskatt, som ej återlämnats till leverantören eller vi ej beretts tillfälle att återtaga, vilket som i detta avtal överenskommits, inom två dygn räknat från den avtalade hyrestidens slut, anses vara förkommet och debiteras hyresmannen med det belopp som motsvarar nyanskaffningsvärdet plus eventuella utlägg som åsamkats leverantören till följd av hyresmannens förfarande. Därest nyanskaffningsvärdet överstiger 300:- exkl. gällande mervärdesskatt, skall hyra erläggas av hyresmannen för utrustningen enligt bestämmelserna i första stycket på punkt 10, vilken beräknas för den kompletta utrustning vilken del av eller tillbehör till utrustning tillhör, därest del av eller tillbehör till utrustningen kan anses inverka helt eller delvis på den kompletta utrustningens funktion eller användbarhet.

 12. Vid hyrestidens slut är hyresmannen skyldig att iordningställa utrustningen med tillbehör, förpackningar etc, i den ordning och med den emballering som leverantören utlämnade utrustningen i. I annat fall är hyresmannen skyldig att ersätta leverantören för iordningställande av utrustningen. Ersättningen beräknas enligt gällande timdebitering för leverantörens personal, för den tidsperiod som belöper för iordningställande av utrustningen.

 13. L

  everantören förpliktar sig att montera utrustningen på ett sådant sätt att skador minimeras. Studentevent kontrollerar alltid utrustningen innan den skickas iväg till beställaren.

UTDRAG UR BROTTSBALKEN 10 KAPITEL 1§
Om någon, som på grund av avtal, enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besiktning för en annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att tillägna sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet, dömes, om gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade, för förskingring till fängelse i högst två år.